TR | EN
Prof. Dr. Kürşat Öncül
Prof. Dr. Kürşat Öncül
Kişisel Bilgiler
Adı Kürşat
Soyadı ÖNCÜL
Unvanı Doç.Dr.
Doğum Yeri ve Tarihi Elazığ , 01.08.1974
İletişim Bilgileri
Adres Eskişehir Osmangazi Üni., Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Dahili Tel 2364
Telefon  
Fax  
E-Posta

onculkursat@gmail.com

onculkursat@yahoo.com

Web adresi  
Akademik Bilgiler
Fakülte/Yüksekokul/Birim Fen Edebiyat Fakültesi
Bölüm/Program Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Uzmanlık Alanı

Türk Halk Bilimi,

Somut Olmayan Kültürel Miras,

Alevi/Bektaşi Kültürü,

Kars Folkloru ve Kültürü,

Bildiği Yabancı Dil(ler) İngilizce
Lisans Mezuniyet ve Yılı Hacettepe Üniversitesi, 1997
Doktora Mezuniyet ve Yılı Gazi Üniversitesi , 2009
Doktora Tezi Eski Türk Kültürü ve Türk Halk Edebiyatı Ürünlerinde Başkaldırı
Doçentlik

Kafkas Üniversitesi, Şubat 2014

Yayınları
I.

ALANINDA, YURTİÇİNDE YAYIMLANAN KİTAP

1 Eski Türk Kültürü ve Halk Edebiyatı Ürünlerinde Başkaldırı Kavramı, Manas Yay. Elazığ 2010.  
2

Kars Türkmenleri Folklor ve İnançları, Hakim Yayınları, Ankara, 2013.

 
3

Kürşat Öncül, Yılmaz Yeşil; Kars’ın Somut Olmayan Kültürel Mirasından Örnekler, Kalemkitap Yayınları, 2015.

 
II.

KİTAP BÖLÜMLERİ

 
1.

Türk Mitolojisine Giriş, Editörler: Fatma Ahsen Turan, Meral Ozan, Gazi Kitapevi, 2015

 
III.

SCI, SSCI VE AHCI DIŞINDAKİ TARANAN DERGİLERDE YAYIMLANAN TEK. NOT, ED. MEKTUP, TAR., V. TAKDİMİ VE ÖZET TÜRÜ YAYINLAR DIŞINDAKİ MAKALE

1 Dede Korkut Hikayelerinde Savaşçı Kadın Tipi ve Animus Kavramı, Turkısh Studies Dergisi
2 Manas Destanı'nda Sihirsel Düşünüş Sistemi, Turkısh Studies Dergisi
3 Türk Kültüründe Av Ceza İlişkisi, Turkısh Studies Dergisi
4 Eskatoloji Mitleri Bağlamında Denizli, Türk Kültürü ve Hacı Bektaşi Veli Araştırma Dergisi
5 Olumsuz Söylemin Büyüsel ve Kutsal Niteliği”, Turkısh Studies Dergisi, Ahmet Buran Armağanı, 2010
6 “Kültürel Sürerliliğin Dönüşümü Bağlamında Kut Taşıyıcılığı”, Turkısh Studies Dergisi, 2010
7 “Kars Bağlamında Aşık Tarzı Şiir Geleneğinin Sorgulanması”, Turkısh Studies Dergisi, 6/3 2011 s. 1117-1123
8 “Dede Korkut Mukaddimesi’ndeki Bazı Sözcükler Üzerine”, Turkısh Studies Dergisi 6/4 2011 s.249-254
9 Mitolojiden Romana Yönetim Erkinin Anlatım Türlerine Yansıması, Turkısh Studies Dergisi, 2010
10 Türkiye'de Politik Ritüeller, Turkısh Studies Dergisi
11 Kars Örnekleminde Halk Hekimliğinin Arkaik Unsurları, Turkısh Studıes Dergisi
12 Cultural Politics and Poşa's Sampling Kars, Turkısh Studies Dergisi, Nisan 2015
13 Mitolojiden Günümüze Sözlü ve Yazılı Kültür Ürünlerinde Meşruiyet Kavramı, Türk Yurdu Dergisi, S.294  
IV.

SCI, SSCI VE AHCI TARAFINDAN TARANAN DERGİLERDE YAYIMLANAN TEK. NOT, ED. MEKTUP, TAR., V. TAKDİMİ VE ÖZET TÜRÜ YAYINLAR DIŞINDAKİ MAKALE

1 Kars Türkmenlerinde Ölüme Bağlı İnanışlar, Anlatılar ve Uygulamalar”, Türk Kültürü ve Hacı Bektaşi Veli Araştırma Dergisi, S. 56, 2010
2 “Masallardaki Devlet Kuşu Motifi”, Milli Folklor Dergisi, S.84, 2009
3 Elazığ'da Yaşayan Bir Yer Su Kültü, Milli Folklor Dergisi
4 Hayrani Baba Ocağı (Kars), Türk Kültürü ve Hacı Bektaşi Veli Araştırma Dergisi
5 Rekabetin Sözlü ve Yazılı Kültür Ürünlerine Yansımasındaki Temel Paradigmalar, Milli Folklor Dergisi
6

Âşık Mehmet Ozani, Hayatı Sanatı, Türk Kültürü ve Hacı Bektaşi Veli Araştırma Dergisi

7 "Kasım Otağı" Ritüelinin Mitolojik Kökleri ve Sosyo Politik Altyapısı, Milli Folklor Dergisi, S.111, s.71-79, 2016.  
V.

ULUSLARARASI TOPLANTIDA SUNULARAK ÖZET METİN OLARAK YAYIMLANAN BİLDİRİ

1 Türk Dünyası Destanlarındaki Olumsuz Kahramanın Temel Nitelikleri, Ortaq Türk Keçmişindən Ortaq Türk Gələcəyinə” VI Uluslararası Folklor Konfransı, Bakü 2010
2 Siyasal Çatışma Kavramını Dede Korkut'taki Bir Hikaye Üzerinden Yeniden Okumak, Düşünce Hayatımızda ve Kültürümüzde Dede Korkut Sempozyumu, Bayburt Mayıs 2015  
3 Kars Bağlamında Aşık Makamlarının Sorunları ve Tespitler, VIII. Milletlerarası Türk Kültürü Kongresi, Kasım 2011, İzmir  
4 VI. Uluslarası Köroğlu Sempozyumu, Destan Devrinden Günümüz Politiğine Destan Kahramanı, 10-12.10.2016, Bolu.  
5 Uluslarası Nasreddin Hoca Sempozyumu, Ermeni Edebiyatında Nasrettin Hoca ile İlgili Kaynakların Açıklamalı Künyesi, 30.09-01.10.2016, Eskişehir.  

6

International Conferance On Asian Studies, Moğol Şamanizminden Anadolu'ya Hülul İnancı, 04-06.04.2016, Ulanbatur, Moğolistan.

 

 

7.

 

VI.

Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi,  "Folklor Metinlerinden Günümüz Politiğine"1-4 Aralık 2016 Antalya

 

HAKEMLİ BİLİMSEL VEYA MESLEKİ DERGİLERDE YARDIMCI EDİTÖRLÜK VEYA KONUK EDİTÖRLÜK

1 Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi  
VII.

SCI, SSCI VE AHCI TARAFINDAN TARANAN DERGİLERDE HAKEMLİK

1 Milli Folklor Dergisi  
VIII.

HAKEMLİ BİLİMSEL VEYA MESLEKİ DERGİLERDE HAKEMLİK

1 Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic  
2 Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi  
3 Giresun Üniversitesi Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi  
4 Kafkas Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Dergisi  
5 Hacettepe Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Dergisi
IX.

ULUSLARARASI DESTEKLENEN PROJELER

 

Birleşmiş Milletler Ortak Programı Kapsamında İspanya Hükümeti Tarafından Desteklenen Doğu Anadolu’da Kültür Turizmi İçin İttifaklar Projesi Kapsamında, Unesco-Bresce/Dır/Mg/2009/1296/Contract Afc- 4500083748 Referans Numaralı Kafkas Üniversitesi- Kültür Ve Turizm Bakanlığı- Unesco İşbirliğinde, Unesco Tarafından Verilen Hibe İle Gerçekleştirilen “Kars İlinin Somut Olmayan Kültürel Mirasın Haritalandırılması” Projesinde Kafkas Üniversitesi Adına Proje Koordinatörü (31.10.2009- 3.01.2012) 

X.

BAP PROJELERİ

 

1. Kars İlinde Türkmenlerin Sosyo Kültürel Yapısı (2010-2013)

2. Kars İli Folklor Ürünleri Dizisi (Kars Masalları, Kars Fıkraları, Kars Mani ve Bilmeceleri, Kars İli Yaşayan Halk Hikâyeleri) (2010-2015)

3. Kars Efsaneleri (2013-2016)

 

 

     XI.         ATIFLAR

   
 

AKBALIK Esra, Dede Korkut Kitabı’nda Bir Cinsiyet Rejimi Olarak ‘Erkeklik’, Türkbilig, 2014/27: 105-119

AKDENİZ Zeynep, Kırgız Türklerinde Kut İnancı, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2012

AKGÜN Atıf, Mehmet Emre ÇELİK, Dede Korkut Hikâyelerinin Ronald B. Tobias’ın Kurgu Teorisine Göre İncelenmesi,

ALPTEKİN Ali Berat, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Anlatılan Efsanelerin motif ve Tip Yapısı, TÜBAR-XXXIII / 2013-Bahar /

ARVAS Abdulselam , Dede Korkut Kitabı’ndaki ve Çağdaş Kırgız Türkçesindeki Bazı Ortak Kelimeler Hakkında, Karatekin Edebiyat Fakültesi Dergisi (KAREFAD) 4(1): 1-12

AVCI İsmail, Mesneviden Hikâyeye İskender-İ Zülkarneyn: Doğum, Ad Verme, Hükümdarlık, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi / 2012 / 61

AYDEMİR A, Türkçede Artzamanlı Sözvarlığı Boyutuyla:'Yok've 'Çok'kelimeleri Üzerine., Turk Dunyasi Arastirmalari, 2012

AYDEMİR Adem, Kutadgu Bilig ve Divanü Lugati’t Türk’te Kuşlar, The Journal of Academic Social Science Studies, Volume 6 Issue 1, p. 271-297, January 2013

BAHAR M.A, Oğuz Tansel’in Derlediği ve Yazdığı Masallarda Çok Söylemlilik, idil, 2016, Cilt 5, Sayı 19,

BALABAN Tuğrul, Sandıklı Halk İnanışları ve Uygulamaları, Afon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi 2006

BALCI Serkan, Tokat Masallarındaki Sosyokültürel Unsurlar ve Bu Unsurların Yapısal İşlevsel Bakımdan Halkbilimsel Çözümlenmesi, Tokat Sempozyumu 1-3 Kasım 2012. Cilt I

BARS Mehmet Emin, Alp Tipi Kavramı Çerçevesinde Manas, Tarih Okulu Dergisi (TOD) Mart 2014 Yıl 7, Sayı XVII, ss. 345-357.

BARS Mehmet Emin, Manas Destanı’nda İslamî Unsurlar, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 2, Sayı: 1, Mart 2014, s.450-462

BOZATAY, Şeniz ANBARLI , Eski Türk Devletlerinde Siyasal İktidarın Meşruiyet Kaynağı Olarak “Kut” Anlayışı Ve Sınırları, TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi; 2016,  ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Cilt: 8/KIŞ, Sayı: 29

COŞAR Hakan, Türk İslam Siyasi Düşünce Tarihi Açısından Manas Destanı ve Kırgızlar, I.Türk İslam Siyasal Düşüncesi Kongresi Bildiriler Kitabı, Aksaray 2015

ÇİFTÇİ Özcan, Karapapak Türklerinin Tarihi Gelenek ve Görenekleri, Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi 2015

DURAN Erol, İlköğretim Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Nasreddin Hoca ve Keloğlan’a İlişkin Bilgi ve Algı Düzeylerinin İncelenmesi, Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 7/2 Spring 2012, p.371-384 , ANKARA/TURKEY

ERTUGAY Fatih, Kutadgu Bilig’de Siyasal İktidarın Meşruluğu ve Devletin Tazimi, İ.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi No:51. (Ekim 2014). ss.77-99

GÖKŞEN Cengiz, Anadolu'da Erkeklerin Eşleri İçin Yaptıkları Bazı Adlandırmalar ve Bunların Sosyokültürel Boyutları,  Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve …, 2015

KOÇ Adem, Eşikteki Mücadele: Anadolu Düğünlerinde Kaynana-Kaynata Güreşi,  Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt: 9 Sayı: 42 Şubat 2016

NUHOĞLU Mualla Murat, Keloğlan ve Tasavvuf, AVRASYA Uluslararası Araştırmalar Dergisi Cilt:3 •Sayı:6•Ocak 2015•Türkiye

ÖZKAN Recep, Aşık Veysel’de Somut Olmayan Kültürel Miras, Uluslararası İnsan Bilimler, Dergisi, 2014 11(1), 569-583.

UYGUR Hatice Kübra, Dede Korkut Hikayelerinde Kadının Statüsü, Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı, 2013

UYUMAZ, Gülcan Dede Korkut Hikayeleri'nde Çocuk Eğitimi T.C. Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı Türkçe Öğretmenliği Programı Yüksek Lisans Tezi, 2012,