TR | EN
Arş. Gör. Dr. Duygu Kamacı Gencer
Arş. Gör. Dr. Duygu Kamacı Gencer

DUYGU KAMACI GENCER, PHD

Eskisehir Osmangazi University

Department of Turkish Language and Literature

26480 Meselik/ESKISEHIR

+90 (222) 2393750-2148

dkamaci@ogu.edu.tr

 

EDUCATION  

2018-…..  

M.A.

Sociology

Anadolu University

Eskisehir, Turkey

2014-2018  

Ph.D.

Turkish Language and Literature  

Eskisehir Osmangazi University

Eskisehir, Turkey

2013 (Sommersemester)  

M.A.

Turkologie

Johannes Gutenberg Universitet

Mainz, Germany

2011-2014     

M.A.

Turkish Language

Eskisehir Osmangazi University 

Eskisehir, Turkey

2009-2011  

M.A. 

Turkish Language and Literature  

Akdeniz University

Antalya, Turkey

2005-2009 

B.A.

Turkish Language and Literature

Atatürk University

Erzurum, Turkey

 

RESEARCH INTERESTS

Modern Turkish Language, Old Anatolian Turkish, Ottoman Turkish, Semantics, Pragmatics, Linguistic Theories, Historical linguistics, Theoretical and Applied Linguistics, Theoretical and Critical Lexicography, Sociology of Language.

           

PhD Dissertation

 • Kamacı Gencer, Duygu (2018). Anlambilimsel Bir Fenomen Olarak Kiplik: Dede Korkut Örneği/ Modality as a Semantic Phenomenon: Evidence from Dede Korkut, Ph.D. Dissertation. Eskisehir Osmangazi University: Institute of Social Sciences.

Supervisor: Prof. Dr. Erdoğan Boz

 

Master’s  Thesis

 • Kamacı, Duygu. 2014. Türkçede Pekiştirme (Anlamsal, Sözdizimsel, Yazımsal)/ Strengthening in Turkish Language (Semantic, Syntactic, Typographical), MA Thesis. Eskisehir Osmangazi University: Institute of Social Sciences.

Supervisor: Prof. Dr. Erdoğan Boz

 

TEACHING EXPERIENCE

 • 121818479 Turkish Language Research (Türk Dili Araştırmaları II)                           Eskisehir Osmangazi University, Department of Turkish Language and Literature. Spring 2018-19.
 • 121818480 Turkish Syntax and Problems II (Türkçe Sözdizimi ve Problemleri II)      Eskisehir Osmangazi University, Department of Turkish Language and Literature. Spring 2018-19.
 • 121838477 Turkish Syntax and Problems II (Türkçe Sözdizimi ve Problemleri II)      Eskisehir Osmangazi University, Department of Turkish Language and Literature (Evening Education). Spring 2018-19.
 • 121818479 Turkish Language Research (Türk Dili Araştırmaları II)                           Eskisehir Osmangazi University, Department of Turkish Language and Literature. Spring 2019-20.
 • 121818480 Turkish Syntax and Problems II (Türkçe Sözdizimi ve Problemleri II)      Eskisehir Osmangazi University, Department of Turkish Language and Literature. Spring 2019-20.

 

PUBLICATIONS

Articles

 • Kamacı Gencer, D. (2020). "Genel Türkçe Sözlüklerde Tanımlama Sorunu: Süt Ana Maddesi (Definition Problem In General Turkish Dictionaries: The Main Entry of Milk)", Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, 21, 61-77.
 • Kamacı Gencer, D. (2019).  “Dede Korkut Kitabı’nda Bilgi Kipliği (Epistemic Modality in the Book of Dede Korkut)”.  Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 1(8), 38-52.        
 • Kamacı Gencer, D. (2018).  “TDK Türkçe Sözlük’te eskimiş Kullanım Etiketi Üzerine (Old-Fashioned Usage Label in TDK Turkish Dictionary)”.  AVRASYA Uluslararası Araştırmalar Dergisi, 6(15), 232-240.
 • Kamacı, D. (2014).  “Sözlükbilimde Yasal Sorunlar Isichazamazwi Sesindebele Sözlüğü nde Marka Adlarının Kullanımı Üzerine Bir İnceleme (Translation of “Legal Issues in Lexicography: An Examination of The Handling of Brand Names in the Isichazamazwi Sesi Ndebele”)”.  Dil ve Edebiyat Araştırmaları (10), 23-35.                   
 • Kamacı, D. (2011).  “Erzurum Yöresi Ağızlarından Derleme Sözlüğüne Katkılar (Contributions of the Dialect of the Erzurum Region to the Compilation Dictionary)”.  Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi, 1(1), 157-164.

 
Edited Books

 • Kamacı Gencer, D. (2017). III. Uluslararası Sözlükbilimi Sempozyumu Bildiri Kitabı, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Basımevi, Eskişehir. ISBN 978-605-9975-19-3. (with Erdoğan Boz, Ferdi Bozkurt, Fatih Doğru, Ezgi Aslan ve Nilay Girişen)
 • Kamacı Gencer, D. (2016). III. Uluslararası Sözlükbilimi Sempozyumu Bildiri Özetleri Kitabı, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Basımevi, Eskişehir. ISBN 978-605-9975-15-5. (with Erdoğan Boz, Ezgi Aslan)

 
Book Sections

 • Kamacı Gencer, D. (2020). "Cinsiyet", Türkçede Dilbilgisel Ulamlar, Ed. Erdoğan Boz, Gazi Kitabevi Ankara.
 • Kamacı Gencer, D. (2019). “Yardımcı Eylemler”, Türkiye Türkçesi III Sözdizimi, Ed. Erdoğan Boz, Gazi Kitabevi, Ankara.
 • Kamacı Gencer, D. (2018).  “Dede Korkut Hikâyelerinin Deontik Yapısına Dilbilimsel Bir Bakış (A Linguistic Approach to the Deontic Structure of the Book of Dede Korkut)”.  Dil Bilimleri Klasik Sorunlar Güncel Tartışmalar, Ed.: Nesim Doru&Ömer Bozkurt, Mardin Artuklu Üniversitesi Yayınları, Mardin, ss. 77-90. ISBN: 978-605-4202-47-8.
 • Kamacı Gencer, D. (2018). “Yüklemde Görevli Biçimbirimler”, Türkiye Türkçesi II Biçimbilgisi, Ed.: Erdoğan Boz, Gazi Kitabevi, Ankara, ss. 149-182. ISBN: 978-605-344-765-8.

 
Conference Proceedings                                                                                       

 • Kamacı Gencer, D. (2019). "Toplumdilbilimde Etnografik/Etnolojik ve Etnometodolojik Yaklaşımlar",  I. Uluslararası Din ve İnsan Sempozyumu "Din, Dil ve İletişim" Tebliğler Kitabı, Eskişehir: ESOGÜ Yayınları, 68-76.
 • Kamacı Gencer, D. ve Sert, G. (2019). "Toplum Dil Bilimi Bağlamında Sözcüksel Değişimler: Eskişehir İli Yerli ve Göçmen Ağızları Örneği", V. Uluslararası Türkiye Türkçesi Ağız Araştırmaları Çalıştayı, Çukurova Üniversitesi, 7-8 Kasım 2019, Adana.
 • Kamacı Gencer, D. (2019). "Diyalektolojik Bakış Açısıyla Kırsal Alanda Kentin İzleri: Eskişehir Örneği", Congist 2019 Şehrin Dili Bildiri Özetleri Kitabı, İstanbul Üniversitesi, 18-20 Eylül 2019, İstanbul, s. 144.
 • Kamacı Gencer, D. (2018).  “Dede Korkut Kitabı’nda -(y)A Biçimbiriminin Kiplik İşlevleri (Modality Functions of –(y)A Suffix in the Book of Dede Korkut)”.  X. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu Bildiri Kitabı, Ed.: Ferruh Ağca&Adem Koç, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, ss. 929-940.                  
 • Kamacı Gencer, D. (2018).  “TDK Türkçe Sözlük’te dil bilgisi Etiketli Madde Başlarının Tanımları Üzerine Bir İnceleme (A Study on Definitions of Grammar Labeled Headwords in TDK Turkish Dictionary)”.  IV. Uluslararası Sözlük Bilimi Sempozyumu, Hacettepe Universitesi, Bartın, 17-19 Eylül 2018.
 • Kamacı, D. (2017).  “Microstructure in Dictionaries of Turkish Grammar and Linguistics Terms: Examples of Mood and Modality Terms”.  The 11th International Conference of ASIALEX, ss. 823-831.                          
 • Boz, E.; Kamacı, D., Aslan, E. (2017).  “Cengiz Dağcı’nın Kırım Tatar Türkçesiyle Yazdığı Şiirler Üzerine Dil İncelemesi (A Language Analysis on Cengiz Dağcı's Poems Written in Crimean Tatar Turkish”.  Uluslararası Cengiz Dağcı Sempozyumu Bildiri Kitabı, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Basımevi, Eskişehir, ss. 73-79.          
 • Kamacı, D. (2016).  “Kiplik Terminolojisinin Sözlüklerdeki Görünümü Olabilirlik ve Olasılık (The View of The Terminology of Modality in Dictionaries: Probability and Possibility)”.  III. Uluslararası Sözlükbilimi Sempozyumu Bildiri Kitabı, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Basımevi, Eskişehir, ss. 189-201.                                                         
 • Kamacı, D. (2015).  “TDK Türkçe Sözlük’te eskimiş Kullanım Etiketi Üzerine (Old-Fashioned Usage Label in TDK Turkish Dictionary)”.  II. Uluslararası Sözlük Bilimi Sempozyumu Bildiri Özetleri Kitabı, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, s. 51.
 • Kamacı, D. (2014).  “Genel Türkçe Sözlüklerde Tanımlama Sorunu:  süt Örneği (Definition Problem in General Turkish Dictionaries: Example of milk)”.  Uluslararası Sözlük Bilimi Sempozyumu Bildiri Özetleri Kitabı, Hendek Belediyesi&Sakarya Üniversitesi, Sakarya, s. 59.

 
Forthcoming

 •  


Citations

 • Dinar, T. (2020). "Kiplik", Türkçede Dilbilgisel Ulamlar, Ed. Erdoğan Boz, Gazi Kitabevi, Ankara, ss. 57-90.
 • Kahraman, M. (2020). "Sözlükbilimde Etiketleme ve Dilbilgisel Terimlerin Etiketlenmesi Sorunu", e-Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi, 12 (3), ss. 770-785.
 • Uysal, B. (2020). "Soru", Türkçede Dilbilgisel Ulamlar, Ed. Erdoğan Boz, Gazi Kitabevi, Ankara, ss. 184-212.
 • Çağ, H. D. (2020). “Okyanus Ansiklopedik Sözlük”ün sözlükbilimin verileri ışığında incelenmesi", Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 9(2), ss. 553-571.
 • Üzüm, M. (2020). “Türkçede Kanıtsallık ve Bilgi Kipliği Ayrımı”, Dil Araştırmaları, 26, ss. 83-102.
 • Alan, N. (2020). “Söz Öbekleri II”, Türkiye Türkçesi IV Sözdizimi, Ed. Erdoğan Boz, Gazi Kitabevi, Ankara, ss. 83-119.
 • Veren, E. (2020). “Türkiye’de 2019 Yılında Yapılan Dede Korkut Merkezli Çalışmalar”, Halk ve Bilim Arasında Bir Ömür Prof. Dr. İsmail Görkem Armağanı, Kömen Yayınları, Konya, ss. 523-554.
 • Aslan, E. (2019). "Eylem", Türkiye Türkçesi III Sözcük Türleri, Ed. Erdoğan Boz, Gazi Kitabevi, Ankara, ss. 41-71.
 • Üzüm, M. (2019). “Epistemik Kiplik İşaretleyicilerinin Sözdizimsel Özellikleri: Özbek ve Türkiye Türkçesi”, AÜ Türkoloji Dergisi, 23(2), 452-492.
 • Çelik, T. (2019). “Bir Geçiş Dönemi Eseri Olan Risale-i Kudsiyye’deki Mental Fiillerin Kipliklerdeki Görünümü”, Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi, 3 (2), ss. 241-252.
 • Üzüm, M. (2019). Eski Anadolu Türkçesinde Epistemik Kiplik: Kısas-ı Enbiya Örneği, Nobel Yayınevi, Ankara.
 • Eği, B. (2019). Ferit Edgü'nün Kısa Hikâyelerinde Söz Dizimi İncelemesi, Siirt Üniversitesi  Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
 • Sarı, C. (2019). Türkiye Türkçesi Ağızlarında Kalıplaşmış Dil Birimleri, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi.
 • Boz, E. ; Günal, E. (2019). “Necip Asım Yazıksız’ın Lügat-ı Musâhabet’i Üzerine Sözlükbilimsel Bir İnceleme”, Dede Korkut Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, 19, ss. 100-129.
 • Günal, E. (2019). Lügat-ı Musâhabet (Sözlükbilimsel İnceleme, Metin), Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
 • Erten, M.& Başkan, A. (2016). "Bismil Yöresi Ağızlarından Derleme Sözlüğü'ne Katkılar", CÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 40, Sayı: 2, ss. 67-77.
 • Özeren, M. (2017). “Tamtakır Pekiştirmesi Üzerine”, Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, Sayı: 6/3, ss. 1353-1359.
 • Karaoğlu, S. (2017). “Türkçe Sözlüklerde Yeni Öğe(ler) (Neologism): Misalli Büyük Türkçe Sözlük Örneği”,  III. Uluslararası Sözlükbilimi Sempozyumu Bildiri Kitabı, 2017, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yayınları, ss. 761-770.
 • Aslan, E. (2017). “Sözlükbilimsel Bir İnceleme Yöntemi: Eser-i Şevket Örneği”, Turkish Studies, DOI10.7827/TurkishStudies.12510.
 • Çifci, M.; Sezer, Ö. (2017). “Derleme Sözlüğüne Katkılar (Emirdağ/Burunarkaç Köyü)”, Turkish Studies, DOI10.7827/TurkishStudies.11758.
 • Aydın, N. Z. (2017). “Necip Asım Yazıksız'ın Meclis Çalışmaları”, Tarih ve Gelecek Dergisi, DOI10.21551/jhf.356440.
 • Demirci, M. (2017). “Osmaniye, Düziçi Ağzından Derleme Sözlüğü'ne Katkılar-2”, KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 19 (33), ss. 36-44.
 • Çifci, M.; Sezer, Ö. (2017). “Derleme Sözlüğüne Katkılar (Emirdağ/Burunarkaç Köyü) II”, Turkish Studies, Volume 13/28, ss. 241-264.
 • Demirci, M. (2017). “Derleme Sözlüğüne Osmaniye Düziçi Ağzından Katkılar-I”, Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, Sayı: 6/3, ss. 1360-1383
 • Ulum, Ö. G. (2015). “Adana Yöresine Ait Kelimelerin Kullanım Sıklıkları Üzerine Bir İnceleme”, Çukurova Araştırmaları Dergisi, Cilt:1, Sayı:1, ss. 107-117.

 

Ongoing Research

 

 • Biçimbilim (Morphology)

 
COURSES

 • TÜBİTAK Destekli Derlem Dilbilim Uygulamaları: Kendi Kendine Derlem Oluşturma Platformu Semineri, Mersin Üniversitesi, Kurs, 01.03.2018 -04.03.2018.                                                     
 • TÜBİTAK Destekli Modern Sözlükbilimi Araştırmaları Lisans Üstü Öğrenciler İçin Kış Kursu, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Kurs, 08.02.2018 -10.02.2018.           
 • TÜBİTAK Destekli Türkçe için Kendi Kendine Derlem Platformu Oluşturma Semineri, Mersin Üniversitesi, Kurs, 15.04.2016 -17.04.2016.
 • TÜBİTAK Destekli Türk Dili Araştırmalarında Dilbilimsel Bakış Açıları Lisans Üstü Öğrenciler İçin Yaz Okulu, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Kurs, 24.08.2015 -28.08.2015.
 • TÜBİTAK Destekli Türkolojide Araştırma Projesi Hazırlama Eğitimi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Kurs, 27.08.2014 -29.08.2014.

 

SELECTED ACADEMIC ACTIVITIES

 • The Asian Association for Lexicography (ASIALEX) 2019, Bilim Kurulu Üyesi, İstanbul Üniversitesi, 19.06.2019 -21.06.2019.                                                               
 • III. Uluslararası Sözlükbilimi Sempozyumu, Düzenleme Kurulu Üyesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 3.11.2017-4.11.2017.                                                                                                      
 • Uluslararası Hoca Ahmed Yesevî Sempozyumu, Düzenleme Kurulu Üyesi, Uluslararası Hoca Ahmed Yesevî Sempozyumu, Ankara, 28.04.2016 -30.04.2016.                                                                  
 • Bütün Yönleriyle İmam-ı A’zam ve Hanefîlik Sempozyumu, Düzenleme Kurulu Üyesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 28.04.2015 -30.04.2015.                                                          
 • Uluslararası İmam Maturidi Sempozyumu, Düzenleme Kurulu Üyesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 28.04.2014 -30.04.2014.                                                                                              
 • Doğumunun 85. Yılında Uluslararası Cengiz Aytmatov Sempozyumu, Düzenleme Kurulu Üyesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 17.12.2013 -18.12.2013.
 • Anadolu’da Türk Nesir Dilinin Oluşumu ve Sinan Paşa, Düzenleme Kurulu Üyesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 14.12.2012 -14.12.2012.

 

AWARDS AND RECOGNITION

 • TUBITAK 2211-A Yurtiçi Doktora Bursu (Ph.D. Scholarship)

 
ADMINISTRATIVE DUTIES

 • Deputy Manager, Eskişehir Osmangazi University, Lexicography Application and Research Center.
 • Student Club Advisor, Eskişehir Osmangazi University Turkish Community Consultancy.


WEBSITES

 • Academia                  https://ogu.academia.edu/dkamacigencer
 • Researchgate            https://www.researchgate.net/profile/Duygu_Kamaci_Gencer