Arş. Gör. Dr. Duygu Kamacı Gencer
Arş. Gör. Dr. Duygu Kamacı Gencer

Öğrenim Bilgileri:

Lisans

Atatürk Üniversitesi

Türk Dili ve Edebiyatı

2005-2009

Yüksek Lisans

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Türk Dili

2011-2014
Johannes Gutenberg Universitet Turkologie 2013 (Sommersemester)

Anadolu Üniversitesi

Sosyoloji

2018-Devam Ediyor

Doktora

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Yeni Türk Dili

2014-2018


Yüksek Lisans Tezi: Türkçede Pekiştirme (Anlamsal, Sözdizimsel, Yazımsal) (2014) (Danışman: Prof. Dr. Erdoğan Boz)

Doktora Tezi:  Anlamsal Bir Fenomen Olarak Kiplik: Dede Korkut Örneği/Modality as a Semantic Phenomenon: Evidence from Dede Korkut (2018) (Danışman: Prof. Dr. Erdoğan Boz)

 

Akademik Unvanlar

Araştırma Görevlisi         Eskişehir Osmangazi Üniversitesi/Fen-Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü/Yeni Türk Dili Anabilim Dalı (2011-2018)

Araştırma Görevlisi Dr.   Eskişehir Osmangazi Üniversitesi/Fen-Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü/Yeni Türk Dili Anabilim Dalı (2018-....)

 

Yabancı Dil Bilgisi

İngilizce: İleri Düzeyde

Almanca: Temel Düzeyde

 

Akademik Çalışmaları

A. Makaleler

 1. Erzurum Yöresi Ağızlarından Derleme Sözlüğüne Katkılar”, Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi, I/1, ss. 158-164 (2011).
 2. "TDK Türkçe Sözlük'te eskimiş Kullanım Etiketi Üzerine", AVRASYA Uluslararası Araştırmalar Dergisi, Cilt : 6 Sayı: 15 Sayfa:232-240, Kasım 2018, Türkiye.
 3. "Dede Korkut Kitabı'nda Bilgi Kipliği", Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 8 (1), ss. 38-52.
   

B. Bildiriler

B-1.

 1. "Kiplik Terminolojisinin Sözlüklerdeki Görünümü: Olasılık ve Olabilirlik", III. Uluslararası Sözlükbilimi Sempozyumu, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, III. Uluslararası Sözlükbilimi Sempozyumu Bildiri Kitabı, 2017, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yayınları, ss. 189-201. 
 2. "Cengiz Dağcı'nın Kırım Tatar Türkçesiyle Yazdığı Şiirler Üzerine Dil İncelemesi", Prof. Dr. Erdoğan Boz ve Okt. Dr. Ezgi Aslan ile, Uluslararası Cengiz Dağcı Sempozyumu Bildiri Kitabı, 16-17 Mayıs 2017, ss. 63-69.
 3. "Microstructure in Dictionaries of Turkish Grammar and Linguistics Terms: Examples of Mood and Modality Terms", Guangdong University of Foreign Studies, The 11th International Conference of ASIALEX, June 10-12 2017, Guangzhou, Republic of China, National Key Research Center for Linguistics & Applied Linguistics, Edited by Hai Xu, ss. 823-831.

B-2.

 1. “Genel Türkçe Sözlüklerde Tanımlama Sorunu: süt Örneği”, Uluslararası Sözlük Bilimi Sempozyumu, Sakarya Üniversitesi, 26-27 Kasım 2014.
 2. "TDK Türkçe Sözlük'te eskimiş Kullanım Etiketi Üzerine", II. Uluslararası Sözlük Bilimi Sempozyumu, İstanbul Üniversitesi, 3-4 Kasım 2015.
 3. "TDK Türkçe Sözlük'te dil bilgisi Etiketli Madde Başlarının Tanımları Üzerine Bir İnceleme", IV. Sözlük Bilimi Sempozyumu, Hacettepe Üniversitesi, 17-19 Eylül 2018.
 4. "Dede Korkut Kitabı'nda -(y)A Biçimbiriminin Kiplik İşlevleri", X. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 17-19 Ekim 2018.
 5. "Dede Korkut Hikayelerinin Deontik Yapısına Dilbilimsel Bir Bakış", Uluslararası Dil, Düşünce ve Din Bilimleri Kongresi, Mardin Artuklu Üniversitesi, 8-10 Kasım 2018.

C. Kitaplar

C-2. 

 1. ​"Yüklemde Görevli Biçimbirimler", Türkiye Türkçesi II Biçimbilgisi, Ed. Erdoğan Boz, Gazi Kitabevi, Ankara, 2018.
 2. "Dede Korkut Hikayelerinin Deontik Yapısına Dilbilimsel Bir Bakış", Dil Bilimleri Klasik Sorunlar Güncel Tartışmalar, Ed. Nesim Doru&Ömer Bozkurt, Mardin Artuklu Üniversitesi Yayınları, Mardin, 2018.

D. Çeviriler

D-2.

 1. Mandlenkosi Maphosa, “Sözlükbilimde Yasal Sorunlar: Isichazamazwi Sesindebele Sözlüğü’nde Marka Adlarının Kullanımı Üzerine Bir İnceleme”, Dil ve Edebiyat Araştırmaları, Sayı 10, Yaz, 23-35 (2014).

E. Editörlük/Hakemlik

E-6.

 1. Erdoğan Boz ve Ezgi Aslan ile, III. Uluslararası Sözlükbilimi Sempozyumu Bildiri Özetleri Kitabı, 2016, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yayınları. ISBN 978-605-9975-15-5
 2. Erdoğan Boz, Ferdi Bozkurt, Fatih Doğru, Ezgi Aslan ve Nilay Girişen ile, III. Uluslararası Sözlükbilimi Sempozyumu Bildiri Kitabı, 2017, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yayınları. ISBN 978-605-9975-19-3 

F. Atıflar

F-3.

 1. Ulum, Ö. G. (2015). "Adana Yöresine Ait Kelimelerin Kullanım Sıklıkları Üzerine Bir İnceleme", Çukurova Araştırmaları Dergisi, Cilt:1, Sayı:1, ss. 107-117. 
 2. Erten, M.& Başkan, A. (2016). "Bismil Yöresi Ağızlarından Derleme Sözlüğü'ne Katkılar", CÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 40, Sayı: 2, ss. 67-77.
 3. Özeren, M. (2017). "Tamtakır Pekiştirmesi Üzerine", Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, Sayı: 6/3, ss. 1353-1359.
 4. Karaoğlu, S. (2017). "Türkçe Sözlüklerde Yeni Öğe(ler) (Neologism): Misalli Büyük Türkçe Sözlük Örneği",  III. Uluslararası Sözlükbilimi Sempozyumu Bildiri Kitabı, 2017, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yayınları, ss. 761-770.
 5. Aslan, E. (2017). "Sözlükbilimsel Bir İnceleme Yöntemi: Eser-i Şevket Örneği", Turkish StudiesDOI10.7827/TurkishStudies.12510.
 6. Çifci, M & Sezer, Ö. (2017). "Derleme Sözlüğüne Katkılar (Emirdağ/Burunarkaç Köyü)", Turkish Studies, DOI10.7827/TurkishStudies.11758.
 7. Aydın, N. Z. (2017). "Necip Asım Yazıksız'ın Meclis Çalışmaları", Tarih ve Gelecek Dergisi, DOI10.21551/jhf.356440.
 8. Demirci, M. (2017). "Osmaniye, Düziçi Ağzından Derleme Sözlüğü'ne Katkılar-2", KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 19 (33), ss. 36-44.
 9. Çifci, M & Sezer, Ö. (2017). "Derleme Sözlüğüne Katkılar (Emirdağ/Burunarkaç Köyü) II", Turkish Studies, Volume 13/28, ss. 241-264.
 10. Demirci, M. (2017). "Derleme Sözlüğüne Osmaniye Düziçi Ağzından Katkılar-I", Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, Sayı: 6/3, ss. 1360-1383.

L. Diğer Etkinlikler

L-5.

 1. “Doğumunun 85. Yılında Uluslararası Cengiz Aytmatov Sempozyumu”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi”, 17-18 Aralık 2013, Eskişehir.
 2. “Uluslararası İmam Maturidi Sempozyumu”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi”, 28-30 Nisan 2014, Eskişehir.
 3. “Bütün Yönleriyle İmam-ı A’zam ve Hanefîlik Sempozyumu”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi”, 28-30 Nisan 2015, Eskişehir.
 4. “Uluslararası Hoca Ahmed Yesevî Sempozyumu, Rixos Otel Ankara, 28-30 Nisan 2016, Ankara.
 5. "III. Uluslararası Sözlükbilimi Sempozyumu, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 3-4 Kasım, Eskişehir.

L-6

 1. Anadolu’da Türk Nesir Dilinin Oluşumu ve Sinan Paşa, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 14 Aralık 2012.
 2. TÜBİTAK Destekli Türkolojide Araştırma Projesi Hazırlama Eğitimi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 27-29 Ağustos 2014.

L-8.

 1. "Türkçede Uzun Ünlüler", Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Araştırma Seminerleri Serisi, 20 Nisan 2012.
 2. “Edimbilim Açısından Türkçede Pekiştirme”, Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Seminar für Orientkünde, 2 Mayıs 2013.

L-10.

 1. TÜBİTAK Destekli Türk Dili Araştırmalarında Dilbilimsel Bakış Açıları Lisans Üstü Öğrenciler İçin Yaz Okulu, 24-28 Ağustos 2015.
 2. TÜBİTAK Destekli Türkçe için Kendi Kendine Derlem Platformu Oluşturma Semineri, Mersin Üniversitesi, 15-17 Nisan 2016.
 3. TÜBİTAK Destekli Modern Sözlükbilimi Araştırmaları Lisans Üstü Öğrenciler İçin Kış Kursu, 8-10 Şubat 2018.
 4. TÜBİTAK Destekli Derlem Dilbilim Uygulamaları: Kendi Kendine Derlem Oluşturma Platformu Semineri, Mersin Üniversitesi, 01-04 Mart 2018.

L-17.

 1. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sözlükbilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği

 

Diğer Bilimsel Faaliyetler:

Bilimsel, Sanatsal Amaçlı Ulusal Burslar: TÜBİTAK 2211-A Yurt İçi Doktora Burs Programı, 2014-2018.

Yurtdışı Deneyimi: Johannes Gutenberg Universität Mainz, Orientkunde, Nisan 2013- Ağustos 2013.

İdari Görevler:       Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sözlükbilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı

                                 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türkçe Topluluğu Danışmanlığı