TR | EN
Doç. Dr. Soner Akpınar
Doç. Dr. Soner Akpınar

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

 

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı:                     Soner AKPINAR

Doğum Tarihi:               1976-ISPARTA

 Ünvanı:                           Doçent Doktor

 

Öğrenim Durumu:

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

Türk Dili ve Edebiyatı

Hacettepe Üniversitesi

1998

Yüksek Lisans

Yeni Türk Edebiyatı

Ankara Üniversitesi

2003

Doktora

Yeni Türk Edebiyatı

Ankara Üniversitesi

2007

 

 

Görevler:

Görev Unvanı

Birim

Yıl

 

Öğretmen

 

Isparta Sütçüler Lisesi

 

1998-1999

 

Araştırma Görevlisi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Fen-Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

 

1999

YÖK Bursiyeri

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

 

1999

Araştırma Görevlisi

 

Ankara Üniversitesi

2000-2007

 

Araştırma Görevlisi Doktor

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Fen-Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

2008-2009

 

Yardımcı Doçent Doktor

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Fen-Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

2009-

 

Doçent Doktor

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Fen-Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

 

2015-

 

TEZLER:

a) Yüksek Lisans Tezi  :            Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun Romanlarının Yapı ve Muhteva Bakımından İncelenmesi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2003. (Danışman: Prof. Dr. Ramazan KAPLAN)

b) Doktora Tezi :                         Özdemir İnce’nin Hayatı-Sanatı ve Şiirleri Üzerine Bir Araştırma, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2007. (Danışman: Prof. Dr. Ramazan KAPLAN)

 

YAYINLAR

YURTİÇİNDE YAYIMLANAN KİTAP

1.) Türk Romanında II. Abdülhamit, Kurgan Edebiyat Yayınları, Ankara, 2014

 

ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER

 

1-) “Şair Özdemir İnce’nin Yazıları ve Yazarlığı” Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 8, Sayı:2, Aralık 2007, syf.108-121, https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/113145

2-)“Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun Romanlarında Alafrangalık Teması”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi (The Journal Of Internatıonal Socıal Research) Volume 1   Issue 4  Summer 2008, syf. 62-76. http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt1/sayi4/sayi4pdf/akpinar_soner.pdf

3-) “Küçük Ağa Romanında Şiir Dili Tekniklerinin Kullanılması”, Türkbilig Türkoloji Araştırmaları Dergisi Sayı 2008 / 16, syf.3-15

 http://www.turkbilig.com/pdf/200816-100.pdf

4-) “Can Yücel’in Şiirlerinde Bir Mizah Unsuru Olarak İroni”, Turkish Studies, Volume 5/2, Erzincan 2010, syf. 772-792 http://turkishstudies.net/turkishstudies?mod=makale_tr_ozet&makale_id=14401

5.) “Modern Türk Romanında Şems-i Tebrizî ve Mevlâna Celaleddin-i Rûmi”, Türkiyat Araştırmaları, Yıl:8, Sayı: 14, Bahar 2011 http://isamveri.org/pdfdrg/D02710/2011_14/2011_14_AKPINARS.pdf

6.) “Mickey Spillane ve Kemal Tahir’in Mike Hammer Serilerinin Biçimsel Karşılaştırılması”, Türklük Bilimi Araştırmaları-Journal of Turkology Research, Sayı: 31, Bahar 2012, syf.13-30.

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/157099

7) “Tevfik Fikret’in Şiirlerinde ‘Titreme’ İmgesi”, Türkbilig Türkoloji Araştırmaları Dergisi, 2013/25, Bahar 2013, syf.75-86.

http://www.turkbilig.com/pdf/201325-197.pdf

8.) “Toplum-Sanat ve İdeoloj Üçgeninde Toplumcu Gerçekçiliğin Edebiyat ve Siyaset İlişkisine Yaklaşımı”,  Uluslararası Sosyal Arastırmalar Dergisi The Journal of International Social Research, Cilt: 7 Sayı: 30 Volume: 7 Issue: 30, 2014, syf.7-26.

http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt7/sayi30pdf/akpinar_soner.pdf      

9.) “İkinci Yeni Şiirinde Phoenix ve Pan’ın Simgesel Anlamları”, (Burcu Yılmaz Çebin’le birlikte), Uluslararası Sosyal Arastırmalar Dergisi The Journal of International Social Research, Cilt: 8 Sayı: 39 Volume: 8 Issue: 39, Ağustos 2015, syf.14-25.

http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt8/sayi39_pdf/1dil_edebiyat/akpinar_soner_burcuyilmazcetin.pdf

10.) “Orhan Pamuk Romanlarında ‘Öteki’” (Büşra Şahin’le birlikte), Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, C.5, S.11, Temmuz 2017, syf. 330-344.

http://www.avrasyad.com/DergiTamDetay.aspx?ID=372&Detay=Ozet

11.) “Sapma Ekseninde Günlük Dil ve Şiir Dili Etkileşimi”, (Erol Gökşen’le birlikte), AVRASYA Uluslararası Araştırmalar Dergisi, C. 6, S.13, Mayıs 2018, syf. 432-442

http://www.avrasyad.com/Makaleler/1834364928_25.%20SONER%20AKPINAR%20VE%20432-442.pdf

12.) “Hasan Hüseyin Korkmazgil Şiirinde ‘Devlet’ Algısı”, Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları, S. 10, Temmuz-Aralık 2018, syf. 1-16.

http://www.ytearastirmalari.com/DergiTamDetay.aspx?ID=337&Detay=Ozet

13.) “Attila İlhan Şiirinde Klasik Türk Musikisi Makamları”, Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi- Mediterranean Journal of Humanities, Cilt: 9, Sayı: 2, Aralık 2019, 69-80., http://mjh.akdeniz.edu.tr/tr

 

ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER

1-) “Türk Edebiyatında 'Gelenek' Sorunu ve Özdemir İnce’nin Gelenek Üzerine Görüşleri”, Türk Kültürü Araştırmaları Dergisi(Yeni Seri) Cilt:1, Sayı:2, 2008, s.185-203

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/113145

2-) “Kerim Korcan’ın Hikâye ve Romanlarında Hapishane”, Türkoloji Dergisi, 17.Cilt, 2.Sayı, 2010.

http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/12/1559/19617.pdf

3-) “Metin Eloğlu Şiirlerinde Mizah Ögeleri” (Hatice Çalışkan’la Birlikte), A.Ü. DTCF-Türkoloji Dergisi,XIX-2, 2012.

http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/12/1975/20648.pdf

 

KİTAP BÖLÜMLERİ

 1. “Kübizm ve Dadaizm”, Batı Edebiyatında Akımlar II, Anadolu Üniversitesi AÖF Yayını, 2016
 2. “Sürrealizm”, Batı Edebiyatında Akımlar II, Anadolu Üniversitesi AÖF Yayını, 2016
 3.  “Realizm”, Batı Edebiyatında Akımlar I, Anadolu Üniversitesi AÖF Yayını, 2017
 4. “Natüralizm-Parnasizm”, Batı Edebiyatında Akımlar I, Anadolu Üniversitesi AÖF Yayını, 2017.
 5. “19. Yüzyıl Düşünce Akımları” Yeni Türk Edebiyatı Giriş, Anadolu Üniversitesi AÖF Yayını, 2017.
 6. “19. Yüzyılda Medeniyet Değişimi”, Yeni Türk Edebiyatı Giriş, Anadolu Üniversitesi AÖF Yayını, 2017.
 7. “Osmanlı’da Muhalefetin Doğuşu”, Yeni Türk Edebiyatı Giriş, Anadolu Üniversitesi AÖF Yayını, 2017.
 8. “Sahih Bir Milliyetçilik Arayışı: Dönüş”, Vatanı Dilinde Cengiz Dağcı Kitabı, (Haz.: İ. Şahin, S. Çonoğlu), Ötüken Neşriyat, İstanbul, 2017.
 9. “Tanpınar Şiirlerinde Sürreel Öğeler”, Bir Güneş Avcısı Ahmet Hamdi Tanpınar, (Editörler: İ. Şahin, D. Depe, N. Ankay), Doğu Kütüphanesi, İstanbul, 2018.

 

ULUSLARARASI SEMPOZYUMLAR

1-) “Buket Uzuner’in İstanbullular Romanında Anlatıcı-Karakter Olarak İstanbul Ve Bir Gezgin Yazarın Bakışıyla İstanbullular’ın İstanbul’u”, I.Uluslararası Türk Edebiyatında İstanbul Sempozyumu, , Beykent Üniversitesi, 03-05 Nisan 2008, İstanbul. (Beşir Kitabevi, İstanbul 2009’da yayımlanmıştır., s.91-98)

2-) “Safahat'ta Ahlaki Öğeler” I.Uluslararası Mehmet Akif Ersoy Sempozyumu, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur, 19-22 Kasım 2008 (MAE Üni. Tarafından yayımlanmıştır. S.737-746)

3-) “Cengiz Dağcı’nın Onlar da İnsandı Romanında Kırım-Sürgün İzleri”, I.Uluslararası Tatar Türkçesi Sempozyumu, TDK-ESOGÜ, Eskişehir 12-13 Ekim 2009 (ESOGÜ tarafından 2010’da Uluslararası Tatar Türkçesi Bilgi Şöleni Bildirileri başlığıyla yayımlanmıştır. s.1-10)

4-)Gerard De Nerval’in – “Doğu’da Seyahat” Eseri Ekseninde 19.Yy. İstanbul Hoşgörüsü”, I.Uluslararası Dünya Edebiyatında İstanbul Sempozyumu, Beykent Üniversitesi 6-7 Mayıs 2010

5-) “Cahit Sıtkı Tarancı’nın Şair ve Yazarlarımız Hakkındaki Görüşleri” Doğumunun Yüzüncü Yılında Uluslararası Cahit Sıtkı Tarancı Sempozyumu, Dicle Üniversitesi, Diyarbakır, 7-8 Ekim 2010.

6-) “Osmanlı Türk Modernleşmesi İçinde Şiirleriyle Mehmet Akif Ersoy”, Türk-Mısır Dostluğunda Bir Köprü Mehmet Akif Ersoy Uluslararası Sempozyumu, 1-6-Kasım 2010, Kahire Üniversitesi-Kahire-Mısır

7.) “Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun Romanlarının İdeal Kişileri ve Bunların Yapı İçindeki İşlevleri”, 6. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu 04-07 Aralık 2013 Uludağ Üniversitesi.

8.) “Elveda Gülsarı’da İnsan-Doğa İlişkisini Bozan Bir Paradigma Olarak İdeoloji”, Uluslararası Cengiz Aytmatov Sempozyumu, TDKB ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 17-18 Aralık 2013.

9.) “Cengiz Dağcı’nın Korkunç Yıllar Romanında Despotizm ve Despot İmgesi”, Uluslararası Cengiz Dağcı Sempozyumu, Anadolu Üniversitesi-TÜDAM ve ESOGÜ, 16-17 Mayıs 2017.

10.) “Modern Şiir Teknikleri Çerçevesinde Gençliğe Hitabenin Üslup Açısından Değerlendirilmesi” IV. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, İnönü Üniversitesi, Malatya, 02- 04 Kasım 2017

11.) “Direniş ve Güç Simgesi Olarak Türk Şiirinde Prometheus”, Uluslararası Mitoloji Sempozyumu, Ardahan Üniversitesi, 2-5 Mayıs 2019, https://mythologysymposium.files.wordpress.com/2019/11/proceedings-book-8.pdf

12.) “İki Fransız Romantiği İki Ayrı Bakış Açısı: Chateaubriand ve Nerval’de Türk İmgesi”, (Burcu Yılmaz Çebin’le Birlikte”, Uluslararası Türkoloji Sempozyum Kitabı-Van 2019.

           

ULUSAL SEMPOZYUMLAR

1-) “Yahya Kemal Beyatlı’nın Şiirlerinde Zaman ve Mekânın Transpozisyonu”, Bir Medeniyeti Yorumlamak-Ölümünün 50.Yılında Yahya Kemal Beyatlı Sempozyumu, 03-07 Kasım 2008, İstanbul, (Yahya Kemal Enstitüsü’nce Yayımlanmıştır. s.415-420)

 

ANSİKLOPEDİ MADDELERİ

 1. “Özdemir İnce”, Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, http://teis.yesevi.edu.tr, Kültür Bakanlığı, 03-08. 2018
 2. “İsmail Gül”, Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, Kültür Bakanlığı, http://teis.yesevi.edu.tr,  30. 12. 2018
 3. “Arkadaş Z. Özger, Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, Kültür Bakanlığı, http://teis.yesevi.edu.tr,  07.01. 2019
 4. Gülser Hünük, Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, Kültür Bakanlığı, http://teis.yesevi.edu.tr,  06.03. 2019
 5. Engin Turgut, Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, Kültür Bakanlığı, http://teis.yesevi.edu.tr,  20.04.2019
 6. “Can Özgür” Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, Kültür Bakanlığı, http://teis.yesevi.edu.tr,  28.05.2019
 7. “Durmuş Kaya”, Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, Kültür Bakanlığı, http://teis.yesevi.edu.tr,  29.07.2019
 8. “Tuğrul Çakar”, Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, Kültür Bakanlığı, http://teis.yesevi.edu.tr,  09.12. 2019

 

EDİTÖR:

II. Abdülhamit Dönemi Türk Edebiyatı, Anadolu Üniversitesi AÖF Yayınları, Eylül 2011, (Prof. Dr. Nâzım Hikmet Polat’la Birlikte)

II. Meşrutiyet Dönemi Türk Edebiyatı, Anadolu Üniversitesi AÖF Yayınları, Ekim 2011, (Prof. Dr. Nâzım Hikmet Polat’la Birlikte)

 

PROJELER:

 1. Toplumsal Cinsiyeti Belirleyen Etkenlerden Biri Olarak Feodalizm, ESOGÜ BAP Komisyonu, Proje No: 201719A246 / 2017-1819 (Büşra Şahin’le birlikte, Başlama Tarihi: Ekim 2017, Bitiş Tarihi: 21.12.2018)
 2. Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, Kültür Bakanlığı ve Ahmet Yesevi Üniversitesi, (Prof. Dr. Gonca Gökalp Alpaslan) (Devam ediyor)

 

YAPTIRDIĞI TEZLER

1. İPEK, Hilâl, Edip Cansever’de Varoluşçuluk İzleri, ESOGÜ-Sos. Bil. Ens. 2011

2. ÇEBİN, Burcu Yılmaz, II. Yeni Şiirinde Mitik Unsurlar, ESOGÜ-Sos.Bil. Ens. 2012

3. ÇALIŞKAN, Hatice, Metin Eloğlu’nun Şiirlerinde Mizah, ESOGÜ-Sos.Bil.Ens. 2013

4. ARABACI, Hatice, Ercümen Ekrem Talu’nun Romanlarında Mizah, ESOGÜ Sos. Bil. Ens. 2013.

5. ÇELİK, Ayşe Ümmühan, Dursun Akçam’ın Hikâyeleri ve Hikâyeciliği Üzerine Tematik Bir İnceleme, ESOGÜ Sos. Bil. Ens. 2014.

6. YILDIRIM, Serpil, Erdal Öz’ün Hayatı ve Eserleri, ESOGÜ Sos. Bil. Ens. 2015.

7. ŞAHİN, Büşra, Orhan Pamuk Romanlarında Oryantalizm, ESOGÜ Sos. Bil. Ens. 2015.

8. KARAOSMANOĞLU, Derya, Şükrü Erbaş'ın Hayatı-Sanatı ve Eserleri Üzerine Bir Araştırma, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015.

9. ÇEBİN, Burcu Yılmaz, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Romanlarında Simge, ESOGÜ Sos. Bil. Ens. 2017. (Doktora)

10. SIĞLAN, Mazhar, Hasan Ali Toptaş Romanlarında Varoluşçuluk, ESOGÜ Sos. Bil. Ens. 2017.

11. SAYIN, Mert Yalçın, Biyografi ve Metabiyografi Arasında Hıfzı Topuz Romanları, ESOGÜ Sos. Bil. Ens. 2018.