Doç. Dr. Soner Akpınar
Doç. Dr. Soner Akpınar
  • Dahili Telefon: 2367
  • Bilim Dalı: Yeni Türk Edebiyatı

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı:                     Soner AKPINAR

Doğum Tarihi:               1976-ISPARTA

 Ünvanı:                           Doçent Doktor

 

Öğrenim Durumu:

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

Türk Dili ve Edebiyatı

Hacettepe Üniversitesi

1998

Yüksek Lisans

Yeni Türk Edebiyatı

Ankara Üniversitesi

2003

Doktora

Yeni Türk Edebiyatı

Ankara Üniversitesi

2007

 

 

Görevler:

Görev Unvanı

Birim

Yıl

 

Öğretmen

 

Isparta Sütçüler Lisesi

 

1998-1999

 

Araştırma Görevlisi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Fen-Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

 

1999

YÖK Bursiyeri

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

 

1999

Araştırma Görevlisi

 

Ankara Üniversitesi

2000-2007

 

Araştırma Görevlisi Doktor

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Fen-Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

2008-2009

 

Yardımcı Doçent Doktor

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Fen-Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

2009-

 

Doçent Doktor

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Fen-Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

 

2015-

 

 

 

             TEZLER:

a) Yüksek Lisans Tezi  :  Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun Romanlarının Yapı ve Muhteva Bakımından İncelenmesi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2003. (Danışman: Prof. Dr. Ramazan KAPLAN)

b) Doktora Tezi :  Özdemir İnce’nin Hayatı-Sanatı ve Şiirleri Üzerine Bir Araştırma, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2007. (Danışman: Prof. Dr. Ramazan KAPLAN)

YAYINLAR

ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER

1-) “Şair Özdemir İnce’nin Yazıları ve Yazarlığı” Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 8, Sayı:2, Aralık 2007, syf.108-121

2-) “Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun Romanlarında Alafrangalık Teması”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi (The Journal Of Internatıonal Socıal Research) Volume 1   Issue 4  Summer 2008, (Yayın Tarihi: 20.08.2008) syf.62-76.

3-) “Küçük Ağa Romanında Şiir Dili Tekniklerinin Kullanılması” Türkbilig Türkoloji Araştırmaları Dergisi Sayı 2008 / 16, s.3-15

4-) “Can Yücel’in Şiirlerinde Bir Mizah Unsuru Olarak İroni” Turkish Studies, Volume 5/2, Erzincan 2010, s, 772-792

5.) “Modern Türk Romanında Şems-i Tebrizî ve Mevlâna Celaleddin-i Rûmi”, Türkiyat Araştırmaları, Yıl:8, Sayı: 14, Bahar 2011

6.) “Mickey Spillane ve Kemal Tahir’in Mike Hammer Serilerinin Biçimsel Karşılaştırılması”, Türklük Bilimi Araştırmaları-Journal of Turkology Research, Sayı: 31, Bahar 2012, s.13-30.

7) “Tevfik Fikret’in Şiirlerinde ‘Titreme’ İmgesi”, Türkbilig Türkoloji Araştırmaları Dergisi, 2013/25, Bahar 2013, s.75-86.

8.) “Toplum-Sanat ve İdeoloj Üçgeninde Toplumcu Gerçekçiliğin Edebiyat ve Siyaset İlişkisine Yaklasımı”,  Uluslararası Sosyal Arastırmalar Dergisi The Journal of International Social Research, Cilt: 7 Sayı: 30 Volume: 7 Issue: 30, 2014, s.7-26.

YURTİÇİNDE YAYIMLANAN KİTAP

1.) Türk Romanında II. Abdülhamit, Kurgan Edebiyat Yayınları, Ankara, 2014

ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER

1-) “Türk Edebiyatında 'Gelenek' Sorunu ve Özdemir İnce’nin Gelenek Üzerine Görüşleri”, Türk Kültürü Araştırmaları Dergisi(Yeni Seri) Cilt:1, Sayı:2, 2008, s.185-203

2-) “Kerim Korcan’ın Hikaye ve Romanlarında Hapishane”, Türkoloji Dergisi, 17.Cilt, 2.Sayı, 2010

3.) “Metin Eloğlu Şiirlerinde Mizah Ögeleri” (Hatice Çalışkan’la Birlikte), A.Ü. DTCF-Türkoloji Dergisi,XIX-2, 2012

ULUSLARARASI SEMPOZYUMLAR

1-) “Buket Uzuner’in İstanbullular Romanında Anlatıcı-Karakter Olarak İstanbul Ve Bir Gezgin Yazarın Bakışıyla İstanbullular’ın İstanbul’u”, I.Uluslararası Türk Edebiyatında İstanbul Sempozyumu, , Beykent Üniversitesi, 03-05 Nisan 2008, İstanbul. (Beşir Kitabevi, İstanbul 2009’da yayımlanmıştır., s.91-98)

2-) “Safahat'ta Ahlaki Öğeler” I.Uluslararası Mehmet Akif Ersoy Sempozyumu, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur, 19-22 Kasım 2008 (MAE Üni. Tarafından yayımlanmıştır. S.737-746)

3-) “Cengiz Dağcı’nın Onlar da İnsandı Romanında Kırım-Sürgün İzleri”, I.Uluslararası Tatar Türkçesi Sempozyumu, TDK-ESOGÜ, Eskişehir 12-13 Ekim 2009 (ESOGÜ tarafından 2010’da Uluslar arası Tatar Türkçesi Bilgi Şöleni Bildirileri başlığıyla yayımlanmıştır. s.1-10)

4-)Gerard De Nerval’in – “Doğu’da Seyahat” Eseri Ekseninde 19.Yy. İstanbul Hoşgörüsü”, I.Uluslararası Dünya Edebiyatında İstanbul Sempozyumu, Beykent Üniversitesi 6-7 Mayıs 2010

5-) “Cahit Sıtkı Tarancı’nın Şair ve Yazarlarımız Hakkındaki Görüşleri” Doğumunun Yüzüncü Yılında Uluslar arası Cahit Sıtkı Tarancı Sempozyumu, Dicle Üniversitesi, Diyarbakır, 7-8 Ekim 2010.

6-) “Osmanlı Türk Modernleşmesi İçinde Şiirleriyle Mehmet Akif Ersoy”, Türk-Mısır Dostluğunda Bir Köprü Mehmet Akif Ersoy Uluslar arası Sempozyumu, 1-6-Kasım 2010, Kahire Üniversitesi-Kahire-Mısır

7-) “Sapma Ekseninde Günlük Dil Şiir Dili Etkileşimi”, (Okt. Erol Gökşen’le birlikte) 5. Uluslar arası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu 19-22 Aralık 2012 Pamukkale Üniversitesi.

8.) “Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun Romanlarının İdeal Kişileri ve Bunların Yapı İçindeki İşlevleri”, 6. Uluslar arası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu 04-07 Aralık 2013 Uludağ Üniversitesi.

9.) “Elveda Gülsarı’da İnsan-Doğa İlişkisini Bozan Bir Paradigma Olarak İdeoloji”, Uluslar arası Cengiz Aytmatov Sempozyumu, TDKB ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 17-18 Aralık 2013.

ULUSAL SEMPOZYUMLAR

1-) “Yahya Kemal Beyatlı’nın Şiirlerinde Zaman ve Mekanın Transpozisyonu”, Bir Medeniyeti Yorumlamak-Ölümünün 50.Yılında Yahya Kemal Beyatlı Sempozyumu, 03-07 Kasım 2008, İstanbul, (Yahya Kemal Enstitüsü’nce Yayımlanmıştır., s.415-420)

YAPTIRDIĞI TEZLER

1. İPEK, Hilâl, Edip Cansever’de Varoluşçuluk İzleri, ESOGÜ-Sos. Bil. Ens. 2011

2. ÇEBİN, Burcu Yılmaz, II.Yeni Şiirinde Mitik Unsurlar, ESOGÜ-Sos.Bil. Ens. 2012

3. ÇALIŞKAN, Hatice, Metin Eloğlu’nun Şiirlerinde Mizah, ESOGÜ-Sos.Bil.Ens. 2013

4. ARABACI, Hatice, Ercümen Ekrem Talu’nun Romanlarında Mizah, ESOGÜ Sos. Bil. Ens. 2013.

5. ÇELİK, Ayşe Ümmühan, Dursun Akçam’ın Hikâyeleri ve Hikâyeciliği Üzerine Tematik Bir İnceleme, ESOGÜ Sos. Bil. Ens. 2014.

6. YILDIRIM, Serpil, Erdal Öz’ün Hayatı ve Eserleri, ESOGÜ Sos. Bil. Ens. 2015.

7. ŞAHİN, Büşra, Orhan Pamuk Romanlarında Oryantalizm, ESOGÜ Sos. Bil. Ens. 2015.

EDİTÖR:

II. Abdülhamit Dönemi Türk Edebiyatı, Anadolu Üniversitesi AÖF Yayınları, Eylül 2011, (Prof. Dr. Nâzım Hikmet Polat’la Birlikte)

II. Meşrutiyet Dönemi Türk Edebiyatı, Anadolu Üniversitesi AÖF Yayınları, Ekim 2011, (Prof. Dr. Nâzım Hikmet Polat’la Birlikte)